Verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: FM Krajco Group s.r.o.
Názov zákazky: Obstaranie CNC sústruhu a vertikálneho obrábacieho centra
Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky sú zariadenia na obrábanie kovov, zákazka sa delí na 2 časti:
Časť 1: CNC sústruh
Časť 2: CNC vertikálne obrábacie centrum

Technická špecifikácia zariadení je súčasťou súťažných podkladov.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na  http://www.voarchiv.eu/files/307-fc0b3b4bd5/.

Lehota na predkladanie ponúk: do 06.12.2018, 10:00 hod.

VYHODNOTENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (PDF)